در این دسته قارچ جادویی گانودرما را به صورت جامع معرفی و خواص مختلف این قارچ را بیان می کنیم.